Okleiniarki prostoliniowe i krzywoliniowe - zastosowania

Okleinarki to między innymi rodzaj maszyn do obróbki płyt meblowych, które są stosowane na szeroką skalę w przemyśle meblarskim. Dzięki możliwościom, jakie stwarza używanie tego urządzenia, możemy cieszyć się pięknymi i estetycznie wyglądającymi meblami.. Jak działają okleinarki i jakie rodzaje okleinarek wyróżniamy? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższym artykule.

Okle­ja­nie krok po kroku

Okle­ja­nie kra­wę­dzi odbywa się przez kilka eta­pów z wyko­rzy­sta­niem wielu agre­ga­tów. Pierw­szym eta­pem jest roz­ta­pia­nie i nakła­da­nie kleju ter­mo­to­pli­wego przez  stacje kleju. Agre­gat ten roz­ta­pia gra­nu­lat kle­jowy i podaje go w płyn­nej postaci na obrzeże lub na kra­wędź mate­riału. Na tym eta­pie rów­nież nastę­puje doci­ska­nie obrzeża przez rolki doci­skowe. Obrzeże poda­wane jest z obro­to­wego maga­zynka tale­rzo­wego, przez sys­tem rolek tak, aby dotarło na począ­tek for­matki, po czym odci­nane jest przez agre­gat odci­na­jący za pomocą gilo­tyny. 

Obrzeże przy­kle­jane jest za pomocą sys­temu posuwu, który zwy­kle jest współ­gra­ją­cym ze sobą sys­temem rolek i wał­ków. Następ­nie wyko­rzy­stuje się agre­gat wzdłużnie fre­zu­jący. Dzięki niemu nadmiar nakle­jo­nego obrzeża jest fre­zo­wany do kra­wę­dzi mate­riału. Przy wyko­rzy­sta­niu grub­szych obrzeży nadaje rów­nież fazkę lub łuk na kra­wę­dzi, dzięki czemu staje się ona bar­dziej este­tyczna. Po tym eta­pie, w mode­lach bar­dziej zaawan­so­wa­nych, wyko­ny­wane są jesz­cze zaoble­nia naroży, czyli odcię­cie i zaoble­nie koń­co­wej kra­wę­dzi for­matki.

 

Gdzie znalazły zastosowanie okle­ina­rki pro­sto­li­nio­we i krzy­wo­li­nio­we?

Okle­inarki zna­la­zły swoje nie­zbędne zasto­so­wa­nie w prze­my­śle meblar­skim. Sto­suje się je do okle­ja­nia wąskich powierzchni płyt wiórowych, mdf, płyt tar­ci­co­wych, gru­bych bla­tów z płyty wió­ro­wej, oraz płyt z two­rzywa sztucz­nego. Mate­ria­łem, który naj­czę­ściej jest przy­kle­jany za pomocą okle­inarki, jest obrzeże z two­rzywa PCV lub ABS o róż­nych gru­bo­ściach i sze­ro­ko­ściach.  Może ona rów­nież słu­żyć do przy­kle­ja­nia i łącze­nia mate­ria­łów takich jak np. lami­nat HPL lub natu­ralne obrzeża meblowe. Reasu­mu­jąc – dzięki prak­tycz­nemu wyko­rzy­sta­niu okle­ina­rek, możemy ukryć mało este­tyczne brzegi płyt meblo­wych lub innych wyro­bów drew­no­po­chod­nych. Dla­tego okle­inarki są nie­zbęd­ną maszyną do drewna, która powi­nna zna­leźć się w wypo­sa­że­niu każ­dego pro­du­centa mebli.

 

Okle­ja­nie ele­men­tów pro­stych – okle­iniarki pro­sto­li­niowe

Okle­inarki wystę­pu­jące na rynku, róż­nią się od sie­bie przede wszyst­kim zakre­sem zasto­so­wań oraz moż­li­wo­ściami. Do nie­wiel­kich zakła­dów sto­lar­skich, gdzie niepotrzebna jest zawrotna pręd­kość pro­duk­cji oraz gdzie nie obra­bia się bar­dzo dużych ilo­ści mate­riału, wystar­czają pod­sta­wowe modele okle­ina­rek, które są zwy­kle pro­sto­li­niowe. Są to maszyny sto­lar­skie o mniej­szej auto­ma­ty­za­cji. Ich zaletą jest to, że zaj­mują o wiele mniej miej­sca, są pro­ste w obsłu­dze, wyma­gają mniej­szych nakła­dów ener­ge­tycz­nych i oczy­wi­ście są tań­sze. Znaj­dują one zasto­so­wa­nie wła­śnie przy okle­ja­niu powierzchni pro­stych, takich jak np. kra­wę­dzie płyt meblo­wych.

Okle­ja­nie wąskich powierzchni i kra­wę­dzi – okle­iniarki krzy­wo­li­niowe

W pro­jek­tach, w któ­rych wyma­gana jest obróbka powierzchni o nie­re­gu­lar­nych kształ­tach oraz bar­dzo pre­cy­zyjna dokład­ność, zde­cy­do­wa­nie nie­za­stą­pione są zauto­ma­ty­zo­wane modele krzy­wo­li­niowe okle­ina­rek. Moż­li­wo­ści, stwa­rza nam sze­roką kon­trolę pro­duk­cji oraz pozwala sta­wić czoła najbar­dziej wygó­ro­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie pro­jek­tom.

Nakła­da­nie obrzeża na krawędzie

Każdy pro­du­cent mebli prę­dzej czy póź­niej spo­tyka się z tematem okle­ja­nia kra­wę­dzi płyty meblo­wej oraz wąskich powierzchni ele­men­tów meblar­skich. Ze względu na to, że kra­wędź mate­ria­łów drew­no­po­chod­nych nie jest este­tyczna, jej wykoń­cze­nie stwa­rza efekt cało­ści i jed­no­li­to­ści mate­riału, z któ­rego powstają meble. Jakość okle­ja­nia jest bar­dzo istotna, ponie­waż to mię­dzy innymi ona w swych deta­lach, two­rzy klasę mebla. 

Osoby, któ­rym zależy na jako­ści, bar­dzo szybko są w sta­nie oce­nić jakość detali takich jak: odpo­wied­nie fre­zo­wa­nie kra­wę­dzi obrzeża czy też mocne, trwałe przy­kle­je­nie okle­iny obrzeża. Jakość ma też zna­cze­nie ze względu na to, iż przy użyt­ko­wa­niu wyro­bów meblar­skich, nie­od­po­wiednie nało­że­nie i przy­kle­je­nie obrzeża szybko da o sobie znać. Musimy się bowiem liczyć z tym, że nie­po­prawne nałożenie materiału przy użyciu okle­iniarki do drewna (https://www.maszynydodrewna.com/katalog-maszyn/okleiniarki) do płyt, będzie skut­ko­wało odkle­ja­niem si obrzeża

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.